دلایل ناپدیدشدن سفیدبالک‌ها در تهران

تقریبا بعد از 4سال حضور مگس‌ سفید یا سفیدبالک‌ها در تهران، امسال اثری از این حشره‌ در پایتخت دیده نشد.