دماوند سرافراز را دریابیم

در اسطوره‌های این سرزمین، کوه دماوند تکیه گاهی است رفیع برای حفظ حریم ایران زمین، اما امروز حریم این نماد پایداری در معرض تهدید است.