بازار تهران نیازمند اتاق‌های مادر و کودک است

شهردار منطقه12 معتقد است بعضی راسته‌های بازار تهران پتانسیل خوبی برای راه‌اندازی اتاق‌های مادر و کودک دارد اما این اقدام نیازمند مکان‌یابی دقیق است
اتاق‌های مادر و کودک در پایانه‌های اتوبوسرانی برون‌شهری و ایستگاه‌های مترو به اندازه‌ای مورد استقبال قرار گرفت