تلگراف

براساس گزارش منتشر شده از صنعت برنامه‌های موبایلی ایران، 19هزار تیم توسعه‌دهنده برنامه‌های موبایلی در ایران فعالیت می‌کنند