فرار مالیاتی به فساد اقتصادی ختم می‌شود

خطیب موقت نمازجمعه این هفته تهران گفت: زمانی که یک بنگاه اقتصادی از مالیات فرار می‌کند و بنگاهی دیگر به وظایف قانونی خود عمل می‌کند و مالیات می‌پردازد، به قدرت رقابت در جامعه آسیب وارد می‌کند و فساد اقتصادی در جامعه تولید می‌شود.