کوتاه از سیاست

مصطفی پورمحمدی، دبیرکل جامعه روحانیت مبارز با اشاره به حضور برخی چهره‌های آمریکایی در کنفرانس منافقین گفت: ما در 2مأموریت در سال‌های ۷۴، ۷۵ و ۷۶ برای بحث مرز و اسرا به عراق رفت‌وآمد داشتیم، من مجبور به دیدار با رئیس‌جمهور عراق، صدام شدم که این دو دیدار روی هم ۴ساعت طول کشید و مباحث داغی مطرح شد. صدام در بحثی گفت: جماعت رجوی را که شما نگران آنها هستید، بیرون می‌اندازیم؛ آنها از دستمال توالت در عراق پست‌تر هستند.