نیازآبی شهر اصفهان 3برابر ظرفیت آبی زاینده‌رود است

رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست درباره خشکسالی آب زاینده‌رود و کمبود آب در اصفهان گفت: نیازهای شهر اصفهان به سه‌برابر ظرفیت زاینده‌رود می‌رسد. در شیراز و دیگر شهرها نیز همین اتفاق افتاده است، چراکه آمایش سرزمین اتفاق نیفتاده و محیط‌زیست همواره در حاشیه بوده است.